l CZE ENG
Včasnost informací


Včasnost informací o realitě

Řízení na základě informací vyžaduje jejich včasnost
Mají-li být podnikové produkty, procesy a zdroje řízeny podle ROI, je nutná včasnost informací o kapitálu
a ROI v procesech vymezených podle produktů
Finanční data jsou v podnicích zpravidla zpracovávána měsíčně a k dispozici jsou k dispozici
s několika denním zpožděním
Z hlediska využití v praktickém řízení produktů, procesů a zdrojů jsou takováto data neúčinná
PPROI engine zpracovává vstupní data v reálném čase
Denně poskytuje Reporty o finančních výsledcích procesů zpracované z evidence
– denních výkonů ve fázích hlavních procesů, např. z odepsaných výrobních operací
– kvality výstupů fází, např. zmetků a opravitelných vad dílů na výstupech operací
– informací o zdrojích z hlediska
– spotřeby, např. odpracovaného času pracovníků, spotřeby energie a nástrojů
– vázanosti, zejména o strojích zařízení a budovách
Týdně a měsíčně poskytuje Reporty zpracované z úplnějších vstupních dat
Klienti mají přímý přístup k Reportům na Internetu, zpravidla následující ráno po dni zápisu vstupních dat

Hypotetické výpočty a plány

Tradičním problémem podnikových manažerů je ekonomické vyhodnocování alternativ, mezi nimiž se rozhodují – scénáře „co, když“
Vyžaduje to pomoc pracovníků ekonomických útvarů, kteří bývají různě zaneprázdněni a navíc jejich výpočty jsou kriteriálně problematické a velmi nepřesné
Vyhodnocování alternativ podle ROI vyžaduje promítnutí kombinace všech hypotetických parametrů se standardními hodnotami zbývajících parametrů do ROI, což vyžaduje
– komplexní databázi a
– komplexní výpočty
PPROI poskytuje podnikům
– pro zadávání vstupních dat více hypotetických databází – DIS H, umožňujících paralelní práce na alternativách na více místech podniku
– výstupy zpracování hypotetických dat do 24 hodin po jejich zadání
Časově velmi náročné bývá v podnicích i sestavování finančních plánů, mj. proto, že se musejí sbírat a skládat finanční data, s nimiž se běžně nepracuje
V PPROI jsou výpočty finančních plánů součástí zcela rutinní záležitostí, která
v celém portfoliu výpočtů patří k nejjednodušším
Jako vstupní informace stačí zadat plánované objemy produktů a plánované fyzické změny zdrojů; reporty mohou být k dispozici i v řádu minut