l CZE ENG
Nová architektura IS

VZTAH PPROI K ERP SYSTÉMŮM

Pod zkratku ERP se zahrnují různé části podnikových IS, které lze rozdělit do dvou hlavních skupin.
1. Části sloužící evidenci, převážně podle požadavků legislativy, k nim patří zejména finanční účetnictví, personalistika
  a skladová evidence
2. Části určené pro plánování a řízení podnikových produktů, procesů a zdrojů; v průmyslových podnicích je tvoří zejména
moduly, dříve uváděné pod zkratkou MRP.
Informace v těchto skupinách jsou vzájemně nezávislé a nízké jsou i vazby v rámci skupin.
PPROI zásadně mění situaci ve druhé skupině informací, pro kterou platí:

VLASTNOSTI IS → KVALITA ŘÍZENÍ → CHOVÁNÍ PODNIKU → VÝSLEDKY PODNIKU 

Z první skupiny PPROI přejímá relevantní data o individuálních zdrojích a produktech.

ZÁKLADNÍ RYSY ARCHITEKTURY PPROI 

Produkty, zdroje, teritoria, procesy
Parametry zdrojů a produktů ve vzájemných vazbách jsou určující pro parametry procesů. Primární je proto důsledný popis vlastností produktů a zdrojů. PPROI to provádí v malých, kustomizovaných entitách pro třídy produktů a zdrojů, tak, aby parametry byly pro příslušnou třídu objektů v daném podniku relevantní. Většina dat je editována, část čerpána z ERP. Komplexnost zobrazení eliminuje potřebu obvyklé evidence mimo IS. Vícestupňově, z fyzického a z finančního hlediska, jsou vymezena teritoria, jimž jsou přiřazeny zdroje a procesy či jejich fáze. Při parametrizaci fází procesů pracuje PPROI s parametry produktů a s parametry teritoriálně specifikovaných zdrojů, podle funkcí přiměřených třídám mikrofází procesů. Změny parametrů zdrojů a produktů se automaticky promítají v ukazatelích procesů.

Screenshot entity PPROI Physical:

Fyzické a finanční ukazatele
                   
PPROI primárně charakterizuje fyzické parametry produktů, zdrojů a  \sdnprocesů. Příslušné entity jsou zahrnuty v části PPROI Physical. Na fyzické ukazatele navazují ceny a výpočty finančních veličin v entitách PPROI Financial. Obě skupiny ukazatelů jsou uceleně zobrazeny na samostatných mapách.

Standardy, plány, skutečnost, komparace
Výchozími hodnotami veličin PPROI jsou detailní standardy produktů, zdrojů a procesů. Na ně a na plánované portfolio výrobků v plánech navazují fyzické a finanční plány procesů v reálném čase, respektující využití kapacit. Skutečnost je evidována pro výstupy procesů a konkrétní zdroje v úzce vymezených teritoriích – fyzicky i finančně.Komparace skutečnosti s plánovanými hodnotami veličin pro procesy realizované v teritoriích jsou automatickým adresným kontrolingem a bází výpočtů skutečných hodnot kapitálu, nákladů a ROI v procesech vymezených podle produktů.

Výpočty a reporty
Výpočty veličin PPROI probíhají vždy od detailů k souhrnům. V tom je PPROI specifický. V rozsáhlých reportech jsou nejprve viditelné souhrnné hodnoty a uživatel má možnost detailizace. Postup odpovídá zvyklostem, míra detailizace a přesnost informací jsou bezkonkurenční.