l CZE ENG
Průběžné výpočty kapitálu a ROI pro aktivní a neaktivní kapacity


Výpočty kapitálu a ROI pro využité a nevyužité kapacity

Podnikové kapacity, tj. stroje a zařízení, i části budov, jsou v hodnoceném období zpravidla
– určitou dobu aktivní (A)
– ve zbytku disponibilní doby, zejména v nepracovní době, neaktivní (NA)
V neaktivní době kapacitní zdroje zaměstnávají kapitál a generují náklady, nikoli produkci, hodnotu
Zisk a ROI jsou záporné
PPROI vždy počítá
– kapitál a ROI pro aktivní a neaktivní časy kapacit působících v procesech podle jednotlivých produktů
– kapitál a záporné hodnoty ROI pro zcela nevyužité zdroje, pokud existují
– kapitál a ROI pro aktivní a neaktivní časy veškerých zdrojů
PPROI tak vytváří přímý informační tlak na optimální časové využití zdrojů
V jiných IS, hodnotících produkty a jejich procesy ziskovosti resp. nákladovosti, není takovýto postup možný, neboť hodnoty veličin pro nevyužité zdroje nejsou definovány


Význam výpočtů pro řízení procesů a produktů

Hodnoty ROI v procesech pro jednotlivé produkty jsou váženými průměry hodnot ROI
– v aktivních časech kapacit a
– neaktivních časech kapacit


Výpočty kapitálu a ROI v neaktivních časech zdrojů mají zásadní význam
pro hodnocení procesních alternativ realizace daného produktu, neboť
– některé alternativy jsou velmi efektivní v aktivních časech kapacit (vysoce výkonných strojů), ale příslušné kapacity jsou málo využity a souhrnná hodnota ROI je nízká, zatímco
– u jiných alternativ je situace opačná
pro hodnocení portfolia výrobků, neboť
– některé výrobky mohou být realizovány na velmi efektivních zařízeních v jejich aktivních časech, avšak časové využití příslušných kapacit je nízké a nízká je i hodnota ROI pro produkty
– jiné výrobky mohou být realizovány ve zcela opačných podmínkách
Hodnotí-li se procesní alternativy a produkty pouze podle finančních veličin jen v aktivních časech zdrojů, dochází k zásadním chybám v rozhodování s negativními důsledky pro ROI podniku
Možnost takovéhoto hodnocení je pouze ROI a PPROI možnosti plně využívá
Jiné IS, hodnotící procesy a produkty podle ziskovosti či nákladovosti, analogickou možnost nemají
a omezují se proto výpočty hodnot veličin pouze v aktivních časech kapacit, což je zavádějící

Pružnost výpočtů; Standardy a realita

Časové využití kapacit je proměnlivé
Pro řízení produktů, procesů a zdrojů je nutné pročítat hodnoty ROI při
– standardním časovém využití zdrojů, které se v procesech pro různé produkty může lišit; tyto výpočty jsou důležité pro rozhodování a další řídicí akce dlouhodobějšího charakteru
– aktuálním časovém využití zdrojů ve sledovaném období; tyto výpočty jsou důležité pro každodenní řízení
Mezi oběma typy výpočtů existuje souvislost
Je-li časové využití kapacit trvaleji vyšší nebo trvaleji nižší než standardní, je nutno standardy měnit
PPROI počítá ROI pro produkty procesy a zdroje
– za předpokladu standardních hodnot procesních parametrů a časového využití zdrojů
– v realitě, tj. včetně skutečného časového využití zdrojů
Výpočty jsou pružné, vztahují se vždy k aktuálnímu časovému intervalu
Používány jsou tedy i v hodnocení denních výsledků
Jiné IS neposkytují o časovém využití kapacit a jejich finančních důsledcích v procesech podle produktů žádné informace a tím spíše je neposkytují v reálném čase