l CZE ENG
Úplnost, adresnost a přesnost informací


Komplexnost, adresnost a přesnost informací

Řídicí informace musí být nejen obsahově správné, ale i úplné, přesné a adresné
PPROI informuje o
– všech procesech a všech fázích hlavních procesů podle výrobků
– všech zdrojích v procesech a všech relevantních znacích zdrojů
Tím zajišťuje současně úplnost, adresnost a přesnost řídicích informací
Minimalizuje tedy zkreslení, k nimž v jiných IS dochází v důsledku fragmentární evidence fází procesů, zdrojů ve fázích, i parametrů zdrojů


Maximální deskripce, minimální alokace
PPROI ve výpočtech kapitálu i nákladů v procesech podle produktů
– preferuje důslednou deskripci zdrojů a jejich parametrů v procesech
– minimalizuje tzv. alokace, uplatňované v kalkulacích nákladů produktů, pro jejich
nízkou adresnost (mlhavé režie) a velká zkreslení všeho druhu
Při výpočtech nákladů postupuje PPROI rozdílně i od metody
Activity Based Costing; Zatímco
– ABC vychází ze souhrnných režijních nákladů a usiluje o správnost jejich
alokací na produkty
– PPROI detailní deskripcí procesů minimalizuje režie a z adresných dílčích hodnot
počítá souhrnné náklady pro produkty; jen tak lze zajistit adresnost
a minimalizovat zkreslení dat
PPROI se tedy od ostatních informačních systémů liší nejen
– informacemi o kapitálu a ROI v procesech podle produktů, ale i
– podstatně přesnějšími a adresnějšími informacemi o nákladech produktů